Türkiye ve Şanlıurfa Hastane sayıları 2014-2018
YIL   2014 2015 2016 2017 2018
             
Türkiye    1 528 1 533 1 510 1 518 1 534
  Sağlık Bakanlığı  866 865 876 879 889
  Üniversite  69 70 69 68 68
  Özel  556 562 562 569 575
  Diğer (1)  37 36 3 2 2
             
Şanlıurfa   20 22 20 20 20
  Sağlık Bakanlığı  14 14 13 13 13
  Üniversite  1 1 1 1 1
  Özel  5 7 6 6 6
  Diğer (1)  - - - - -
             
Kaynak: Sağlık Bakanlığı
(1) 2002-2015 yılları arasında; Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektör dışında kalan Milli Savunma Bakanlığı ve belediyelere ait hastaneler “Diğer” olarak tanımlanmıştır
2016 yılında MSB’ye bağlı hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmiş olup 2016-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı rakamlarına dahil edilmiştir.

 

İl Adı

Hastane
Sayısı


Yatak Sayısı


10.000 Kişiye
Düşen Yatak
Sayı


Nitelikli Yatak
Sayısı


Yoğun Bakım
Yatak Sayısı


Nitelikli Yatak
Oranı
(Yoğun Bakım
Yatakları Dahil
Değildir)


10.000 Kişiye
Düşen Yoğun
Bakım Yatağı
Sayısı

Şanlıurfa

20

4037

19,8

2084

986

68,3

4,8

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2018

Şanlıurfa genelinde 20 hastanede toplam 4037 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 10.000 kişiye düşen yatak sayısı 19,8 iken bu rakam yoğun bakım yatağı sayısı baz alındığında 4,8 olmaktadır.

 

İl Adı


Uzman
Hekim

Pratisyen Hekim


Asistan
Hekim


Toplam
Hekim


Diş
Hekimi

Eczacı

Hemşire

Ebe

Diğer Sağlık Personeli

Şanlıurfa

1017

1070

168

2255

326

578

3071

1040

2527

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2018

Şanlıurfa’da 2018 yılında uzman hekim sayısı 1017, pratisyen hekim sayısı 1048, asistan hekim sayısı 168, diş hekimi sayısı 326, eczacı sayısı 578, hemşire sayısı 3071 ve ebe sayısı 1040'tır.

İl Adı

Birinci Basamak
Başvuru


İkinci ve Üçüncü
Basamak Başvuru


Kişi Başı
Hekime
Başvuru


Diş Hekimine
Başvuru


Kişi Başı Diş
Hekimine
Başvuru

Şanlıurfa

4.670.352

12.871.921

8,6

933.705

0,46

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2018.

İl Adı

Aile Hekimliği
Birimi Sayısı


Aile Hekimi
Başına Düşen
Nüfus


112 İstasyon
Sayı

112 İstasyon Başına Düşen Nüfus

112 Ambulans Sayısı

112 Ambulans Başına Düşen Nüfus

Şanlıurfa

607

3354

50

40716

90

22620

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018

2018 yılı verilerine göre Şanlıurfa’da Aile Hekimi Birimi Sayısı 607 iken Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus 3354’tür. 112 İstasyon sayısı 50, 112 Ambulans sayısı ise toplamda 90’dır. 2018 yılında en fazla başvuru ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yapılmıştır. Kişi başı hekime başvuru sayısı ortalama 8,1’dir.