Kalkınma Ajansları; Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda, 

• Bölgeler  esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Tüzel kişiliği haiz, 

• 5449 sayılı kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, 

• Ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı, 

• Uygulayıcı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. 

Kuruluş Amacı; 

• Bölgelerin potansiyellerini yerelde harekete geçirmek ve rekabet gücünü artırmak.

• Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak.

• Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmak.

• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak.

• Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

• Kalkınma programlarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Görevleri;

• Bölgesel gelişmeyle ilgili stratejiler hazırlamak.

• Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde, ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesini sağlamak.

• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve ülkenin genel refahının artırılmasını sağlamak.

• İş ve yatırım imkânlarının araştırılması ve tanıtılmasıyla başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik etmek.

• Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirmek.

• Kurumlar arasında işbirliğini artırmak.

• Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek.

• AB fonları ile diğer uluslararası fonların kullanılmasına aracılık etmek ve koordinasyonu sağlamak.