YATIRIM İÇİN YENİ BİR MEKANİZMA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
Yatırım Destek Ofisleri, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırımcı çekmeye çalışır.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, tek elden takip ve koordine eder, yatırımları izler.

Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir. 

Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili    merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

iş ve yatırım imkanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirler ve uygular.

Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir.

Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN TAKİP VE KOORDİNE EDECEĞİ YATIRIM İŞLEMLERİ

Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemler, gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların; İmalat, Turizm, Madencilik, Eğitim, Ulaştırma, Sağlık, Taşımacılık, Enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinler ile yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNE BAŞVURU

Yatırım Destek Ofislerine başvurmak, tamamen yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. Yatırım Destek Ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Yatırımcılar, bir dilekçe ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofislerine başvurur.

Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğunda başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.

Yatırımcı, Yatırım Destek Ofislerine söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurabilirler. Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurusu yapılan ancak henüz sonuçlanmamış işlemlerin takibi için de dilekçe ile Yatırım Destek Ofislerine başvuru yapılabilir.

ÖN İNCELEME
Yatırım Destek Ofisleri kendilerine gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ön incelemenin sonucu, başvuru sahibine hem yazılı olarak hem de başvuru sahibinin elektronik posta adresine ön incelemenin sona erdiği gün bildirilir.Kabul edilen başvurular için, başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Kabul Belgesi” verilir.

BAŞVURULARIN  İLGİLİ MAKAMLARA İNTİKALİ
Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular, Yatırım Destek Ofisleri tarafından, en geç iki iş günü içerisinde, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır.

BİLGİ TALEBİ

Yatırım Destek Ofisleri, intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında her zaman ilgili mercilerden bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de Yatırım Destek Ofislerinden bilgi isteyebilir.

BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Söz konusu yatırıma ilişkin yapılan bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder. Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir. Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir.

BÖLGENİN TANITIMI

Yatırım Destek Ofisleri, yatırım imkanlarını tanıtma hedefi doğrultusunda;  broşürler, sunumlar ve tanıtım filmi gibi basılı ve görsel materyaller hazırlar. Bu materyaller ile yurt içinde ve yurt dışında çeşitli fuar, toplantı ve konferans gibi organizasyonlara katılarak bölgenin tanıtımını yapar. Burada hem potansiyel yatırımcı firmalar ile temas sağlanır, hem de Ticaret ve Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlarla muhtemel işbirliği fırsatları hakkında görüş alışverişi yapılır.