Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?

YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR MEKANİZMA; YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, Ajans Yönetim Kurulu’nun 31.08.2009 tarih ve 2009/8-18 no'lu kararıyla Şanlıurfa İlinde bir Yatırım Destek Ofisi (YDO) kurulmasına karar verilmiştir.

Şanlıurfa'daki Yatırım Destek Ofisimiz 7 Mart 2010 günü resmen açılmış olup, halihazırda 1 Koordinatör ve 2 Uzman personel ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası 4. Kat A Blokta yatırımcılara hizmet vermeye devam etmektedir.

Yatırım Destek Ofisimiz, gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların başvurması durumunda; İmalat, Turizm, Madencilik, Eğitim, Ulaştırma, Sağlık, Taşımacılık ve Enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izin ve ruhsat işlemleri ile yatırım yeri konularında gerekli izin işlemlerini takip ve koordine eder.

YATIRIM DESTEK OFİSİMİZE BAŞVURU
• Yatırım Destek Ofisimize başvurmak, tamamen yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. Yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.
• Yatırımcılar, bir dilekçe ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofisimize başvurur. 
• Yatırım Destek Ofisimize başvurulduğunda başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.
• İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisimiz tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.
• Yatırımcı, Yatırım Destek Ofisimize söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurabilirler. Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurusu yapılan ancak henüz sonuçlanmamış işlemlerin takibi için de dilekçe ile Yatırım Destek Ofisimize başvuru yapılabilir.

ÖN İNCELEME
Yatırım Destek Ofisimiz bize gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ön incelemenin sonucu, başvuru sahibine hem yazılı olarak hem de başvuru sahibinin elektronik posta adresine ön incelemenin sona erdiği gün bildirilir.
Kabul edilen başvurular için, başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Kabul Belgesi” verilir.

BAŞVURULARIN  İLGİLİ MAKAMLARA İNTİKALİ
Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular, Yatırım Destek Ofisimiz tarafından, en geç iki iş günü içerisinde, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır.

BİLGİ TALEBİ
Yatırım Destek Ofisimiz, intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında her zaman ilgili mercilerden bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de Yatırım Destek Ofisimizden bilgi isteyebilir.

BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Yatırım Destek Ofisimiz, bize yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Söz konusu yatırıma ilişkin yapılan bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder. Yatırım Destek Ofisimizdeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir.

Yatırım Destek Ofisimiz, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir.

Yatırım Süreçleri konusunda daha detaylı bilgiler içeren T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi hazırlamış olduğu Yatırım Süreç Sihirbazı için tıklayınız.